• හඳුන්වාදෙන

  ලංකාවේ හතර කොනටම හරියන
  Truly Unlimited Plan එක

  මාසෙටම රු. 899/-

  (අමතර බදු නැත)

  Learn more
 • ENJOY FABULOUS DISCOUNTS

  on Dialog Home Broadband and Dialog Television Connections.

  Offer valid till 31st January 2023

  Order Now
 • A NEW YOU FOR THE NEW AGE

  Visit Now
 • Donate a meal today!

  With just Rs. 100 you can sponsor a meal for a person in-need.

  Donate via Karuna.lk

Order all your Dialog Connections Online

FREE Island-Wide Delivery

Choose what you need to buy online Order Online We deliver we dliver to your door-step

Packages to Suit Your Every Need Starting from Rs. 900+ Per Month

work from home learn from home be entertained from home stay connected from home
home-devices-loading

නවතම හඳුන්වාදීම් සහ සේවාවන්

 • දකුණු ආසියාවේ ප්‍රථම
  5G
  පර්යේෂණ සම්ප්‍රේෂණ ජාලය
  දැන් ස්ථාන රැසක සිට අත්විඳින්න

  වැඩි විස්තර

  Dialog 5G location map
 • The ultimate
  AR and VR
  gaming experience

  Learn more

 • 10% ක බෝනස් රීලෝඩ් / දීමනා!

  MyDialog App හරහා සිදුකරන සෑම රීලෝඩ් / බිල්පත් ගෙවීමක් සඳහාම

  Learn more

 • UNLIMITED Calls to Any Network

  Rs.650/- a month (Inclusive of Taxes)

  ACTIVATE NOW

Sri Lanka’s
Widest Network

Dialog Network Coverage Map
 • Everything is Easier with the
  MyDialog App

  Manage All Your Dialog Connections from Anywhere, at Any Time

  App store logos
 • Enjoy Sri Lanka’s Largest Collection of Videos and LIVE TV Without Any Data Charges

  app store logos

True to our vision of “Empowering & Enriching Sri Lankan Lives”

Dialog is working in your communities, supporting Sri Lankans in all their endeavours

What our customers say…

Here’s what our customers are saying about our services

 • Profile icon

  MS . M PERERA
  Puttalam

  The customer service is next level. I love how you all communicate with your customers and get on with them well to provide them with what they want to make them over satisfied. I'm overwhelmed with your customer service and support.

 • Profile icon

  MRS . W TENNAKOON
  Colombo

  Complain was made last night and the Dialog team came today before noon and done the job quickly. that was fast.good!

Our solutions to improve your lifestyle

Stay one step ahead every day with our digital solutions