හානිදායක අපද්‍රව්‍ය සහ ඒවා ඉවත් කිරීම පිළිබඳ සංක්‍රමනික සීමාමායිම් සංචරණයන් පාලනය මත පදනම් වූ බේසල් ප්‍රඥප්තිය 1989 වසරේ මාර්තු 29දා හැඩගස්වනු ලැබ, 1992 වසරේ මැයි 5දා බලාත්මක කරන ලදී. හානිදායක අපද්‍රව්‍ය විධිමත් ආකාරයකට කළමණාකරණය කිරීම හා සම්බන්ධ අනෙකුත් මූලධර්මයන් අතරේ යට කී මූලික ප්‍රඥප්තියේ අවධාරණය නම් හානිකර අපද්‍රව්‍ය මගින් ප‍්‍රතිඵල කරවිය හැකි අයහපත් ප‍්‍රතිඵලවලට එරෙහිව මානවයාගේ පරිසරය සහ නිරෝගීභාවය ආරක්ෂා වන ආකාරයකට යට කී හානිකර අපද්‍රව්‍ය කලමණාකරණය වන බවට සහතික වෙන ප‍්‍රායෝගික පියවර ගැනීමයි. මෙම ප්‍රඥප්තිය විසින් සුවිශේෂී අරමුණු ගණනාවක් ඇතුළත් කරගෙන ඇති අතර ඊට පහත ඒවා ද ඇතුළත් වේ. ඒවා නම්,

  • හානිදායක අපද්‍රව්‍ය සහ ඒවා ඉවත් කිරීම පිළිබඳ සංක්‍රමනික සීමාමායිම් සංචරණය පාලනය මත පදනම් වූ බේසල් ප්‍රඥප්තියට යටත් හානිකර හා අනෙකුත් අපද්‍රව්‍යවලට සම්බන්ධ ප‍්‍රතිචක‍්‍රීකරණ ව්‍යාපාරයන් අවම කර ගැනීම.
  • හානිකර අපද්‍රව්‍ය පරම්පරාව අවම කිරීම සහ වැලැක්වීම.
  • පවිත්‍රකරණ තාක්ෂණයන් භාවිතය සහ පැවරුම සඳහා ක‍්‍රියාකාරී ප‍්‍රචාරක වැඩපිළිවෙලක් යොදා ගැනීමත් යනාදියය.

හානිකර අපද්‍රව්‍ය අධීක්ෂණය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රඥප්තියේ සමස්ත පෙළ තුළ පෙල ගස්වා ඇති නියාමන පද්ධතියකින් ඉහත කී අරමුණු ඉටු කොට ගැන්මට උපකාරවේ. ප්‍රඥප්තියේ නියාමන පද්ධතියට අයත් මූලික කරුණු නම් පෙර දැනුම්දීම් සහ කරුණු දැනුම් දුන් අනුමැතීන්ය. එහිදී ගිවිසුමේ පාර්ශවයක් නොවන රටවලට කරන අපනයනයන් තහනම් කිරීම හා ප‍්‍රති ආනයනය කිරීමට ඇති සේවාවන් සඳහා නෛතික ප‍්‍රතිපාදන, සංක්‍රමනික සීමාමායිම් සංචරණයට සම්බන්ධ පාර්ශවයන්ගේ වගකීම් ආදිය වේ. බේසල් ප්‍රඥප්තිය යටතේ පවතින සම්පාදනයන්ගෙන් එකක් වන්නේ අපනයන තත්වය කෙරෙහි වන සහතිකවීමක් ලෙස හානිදායක අපද්‍රව්‍ය සහිත ඕනෑම භාණ්ඩ තොගයක් ප‍්‍රවාහනය කිරීමට මුළපිරීමට පෙර, එනම් එම භාණ්ඩ තොගය අපනයනය කිරීම සහ ප‍්‍රවාහනය කිරීම අනුමත කරගැනීමටත් පෙරම ඒ බව දැනුම් දිය යුතු වීමය. ඕනෑ ම ආකාරයක හානිකර වූ හෝ අනෙකුත් විදෙස් අපද්‍රව්‍ය තම රටේ බලප‍්‍රදේශයට ඇතුළුවීම තහනම් කිරීමේ හෝ ඉවත් කිරීමේ ස්වාධිප්‍යයික අයිතිය ලොව සියළු රටවලට ඇති බව අවබෝධ කරගත යුත්තකි.

ආනයනය සහ අපනයනයෙහි යෙදෙන රටවල් එකිනෙකා කෙරෙහි සහතිකවීමට අවශ්‍ය දෙයක් වන්නේ, අවසාන ඉවත් කිරීම හෝ ප‍්‍රතිචකී‍්‍රයකරණය කිරීම හෝ සඳහා නියම කරන ලද අපද්‍රව්‍ය පරිසරයට ගැලපෙන ආකාරයකට කළමණාකරණය කරගත හැකි ද යන්න යි. යම් හෙයකින් අපද්‍රව්‍ය පරිසරයට ගැලපෙන ආකාරයකට කළමණාකරණය කරගත නොහැකි යැයි ආනයන සහ අපනයන කරන රටවල් විශ්වාස කරන්නේ නම්, කිසිදු සංක්‍රමනික සීමාමායිම් සංචරණයකට අවසර දිය යුතු නැත. අවසානයේ සංක්‍රමනික සීමාමායිම් සංචරණය විසින් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම ආරම්භ කිරීමට යන ස්ථානයේ පටන්, හානිකර අපද්‍රව්‍ය සහ අනෙකුත් අපද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ ප‍්‍රවාහනය කළ භාණ්ඩ තොගය ප්‍රවාහන බල පත‍්‍රයක් හා අනුකූල විය යුතු ය. වරක් අනුමත කරගත් පසුව, අදාළ ඇසුම්කරණ සහ ලේබල් කිරීම් යටතේ ම නිෂ්චිත අපද්‍රව්‍ය ප‍්‍රවාහනය කෙරෙහි යොදාගත යුතු වන අතර, එය අන්තරාකාරී භාණ්ඩ ප‍්‍රවාහනය පිළිබඳ වන එක්සත් ජාතීන්ගේ නිර්දේශ කිරීම් සහ ආදර්ශ නියාමනයන් වැනි අන්තර්ජාතික ප‍්‍රවාහන ප‍්‍රතිපත්තීන් අනුව සිදු කළ යුතු ය.

BBG

Sri Lanka Connects to Ultra High Speed 100G-Plus Submarine Cable

වැඩි විස්තර

ගෝලීය ආවරණය

Enabling seamless connectivity to our partners.

වැඩි විස්තර

පාර්ශවකරුවන්

Learn more about our extensive global partnership portfolio.

වැඩි විස්තර

International Network Solutions

Offering services like Co-location, Global IPVPN and more.

වැඩි විස්තර

Wi-Fi

Get instant and secure access to High Speed Internet from over 2500 locations across the coutnry.

වැඩි විස්තර