ඩයලොග් ව්‍යවසායයිකයා ආයතනික සහ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ අංශ සඳහා මූලික ව්‍යාපාරික දුරකථන විසඳුම් අරභයා තනි ස්ථානීය සේවාන්තයයි. අපගේ විසඳුම් ඔබේ සමාගමට පිරිවැයට සරිලන ආකාරයකින් සම්ප්‍රදායිකව උරුම හඬ පද්ධතිවල සිට ඊළග පරම්පරාවේ විසඳුම් කරා සුගම ලෙස සංක්‍රාන්තියට පත් වීමට සහාය වේ.

දත්ත සන්නිවේදන සහ අන්තර්ජාල විසඳුම්

Connectivity solutions to help your company become more effective, agile and secure.

වැඩි විස්තර

ස්ථාවර දුරකථනමය විසඳුම්

Ultimate one-stop-shop for business telephony solutions for the corporate and SME sectors.

වැඩි විස්තර

Wi-Fi

Get instant and secure access to High Speed Internet from over 2500 locations across the coutnry.

වැඩි විස්තර