ඔබගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගැනීමට ඩයලොග් ව්‍යවසායයිකයා තුළින් අප පිරිවැයට සරිලන දුරස්ථ සබඳතාමය විසඳුම් පිරි නමනවා.

බිස්කනෙක්ට් විසඳුම්

The Dialog BizConnect is a cost-effective remote connectivity solution

වැඩි විස්තර

කෙටිපණිවිඩ විසඳුම්

Solutions that will efficiently help individuals or organizations.

වැඩි විස්තර

වාහන පද්ධති කළමනාකරණය

Combines GPS technology and Google Maps into a reliable, scalable and comprehensive fleet management solution.

වැඩි විස්තර

Wi-Fi

Get instant and secure access to High Speed Internet from over 2500 locations across the coutnry.

වැඩි විස්තර