ඩයලොග් ව්‍යවසායකයා හි අප මෙම අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් ප්‍රාග්ධන වියදමක් දැරීමට අවශ්‍ය සංග්‍රාහක සහ කළමණාකරණ සේවාවන් පරාසයක් පිරි නමමු. ඔබට ක්‍රියාන්විත වියදමක් ලෙස හඳුනාගත් පිරිවැය (මාසික ගාස්තු ගෙවීම්) සහිත, ඔබේ ප්‍රාග්ධනය යොදාගැනීමටත්, ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් වෙනත් මාර්ගයන්ගෙන් උපරිම කිරීමටත් නම්‍යතාවය සපයන බාහිර සේවා සැපයුම් විකල්ප තෝරා ගැනීමක්ද ගැනද ඔබට කල්පනා කල හැකිය.

අන්තර්ජාල දත්ත මධ්‍යස්ථාන සේවා (IDCS)

100% information security and is predominately specialized in Data Center Solutions.

වැඩි විස්තර

Wi-Fi

Get instant and secure access to High Speed Internet from over 2500 locations across the coutnry.

වැඩි විස්තර