බහුවිධග්‍රාහක GSM ප්‍රතිග්‍රාහක කුළුණුවලින් එන සංඥාවන් මගින් සිතියමක ක්ෂණිකව පිහිටුම දර්ශනය කෙරුමටද ලියාපදිංචි කළ පරිශිලකයන්ට කාර්ය මණ්ඩලය, චංචල දේපල හෝ වාහන ස්ථානගත කර ගැනීමට මෙන්ම ඉන්පසු අවසර ලබාදේ.

බහුවිධ GSM ග්‍රාහක කුළුණුවලින් එන එකිනෙකට සම්බන්ධ සංඥා බලය යොදා ගෙන ඔබ සිටින ස්ථානය නිශ්චිත අංශකයකින් (මීටර් 100 සිට 200 ඇතුළත පමණ) නිරවද්‍ය ලෙස ගණනය කරන්නටත් ඔබේ ස්ථානය අපගේ සිතියම්වල සටහන් කරන්නටත් අපගේ මෘදුකාංග සමත්ය.

මාර්ගපථ ග්‍රාහක මෘදුකාංග අන්තර්ජාලයේ ධාවනය වෙමින් පවතී. එයින් අදහස් කරනුයේ ලෝකයේ ඕනෑම ස්ථානයක සිට ඔබේ වත්කම් පාලනය කිරීමට ඔබට අවස්ථාව ඇති බවයි.

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර