කෝපරේට් මොබයිල් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ඔබගේ ව්‍යාපාරය/ආයතනය වැඩ කරන ක්‍රමය වෙනස් කරයි. ඩයලොග් මොබයිල් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් යනු ඔබගේ සමාගම් තොරතුරු සඳහා නිදහස ලබා දෙන රට පුරා පැතිරුණු 3G ජාලයකි. ව්‍යාපාර වල නුතන සේවකයන් හා විධායකයින් ජංගමශීලි බව ප්‍රධානම පහසුකමක් ලෙස සලකති. ජංගම සේවා කටයුතු වල උපරිම වාසි නෙලා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලම හා වේගවත්ම බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ජාලය වන ඩයලොග් හා අදම එක් වන්න.

  • ජංගමශීලි බව - ඩයලොග් මොබයිල් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සන්නිවේදනයේ පහසුකම හා නම්‍යශීලි බව මගින්, අන්තර්ජාල පහසුකම්, සමාගම් දත්ත හා ක්ලවුඩ් පාදක යෙදවුම් රටේ බොහෝ තැන් වල සිට ලබා ගැනීමේ පහසුකම ඔබ වෙත සපයයි.
  • ආවරණය-රට පුරා පැතිරුණු අලුත්ම තාක්ෂණය විසින් ඔබ වෙත ඉහළ ඵලදායිත්වයක් හා ප්‍රතිචාරාත්මක බවක් ලබා දෙයි.
  • වේගය - ඩයලොග් මොබයිල් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ඔබ වෙත අත්හදා බලා සහතික කළ අලුත්ම ජාල වේගයන් හා උපකරණ සමුහයක් වෙත ප්‍රවේශය ලබා දෙයි.
  • ඔබ වෙනුවෙන් ම සකස් කළ - ඩයලොග් එන්ටප්‍රයිස් ඔබ වෙනුවෙන්ම සකස් කළ මොබයිල් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් ප්‍රදානය කරයි. එමගින් නිතර වැඩිවෙන ජංගම ශීලි බව හා අධි-වේග දත්ත හුවමාරුව සඳහා වන ඉල්ලුම සපුරයි.

වැඩි දුර තොරතුරු

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර