ගෝලීය ස්ථානික පද්ධති තාක්ෂණය (GPS) සහ ගූගල් මැප් විශ්වසනීය, පරිමාණමය සහ අසහාය වේග කළමනාකරණ විසඳුමක් කරා පරිශීලක හිතකාමී වෙබ් අඩවි පාදක අතුරු මුහුණතක් ඔස්සේ ඩයලොග් සම්බන්ධ කරයි. මෙය ගෝලීය ස්ථානික පද්ධති තාක්ෂණය සහ GPRS තාක්ෂණය එක් කළ ඕනෑම ස්ථානයක, ඕනෑම විටක චංචල දේපල, මහජනයා සහ වේගයෙන් ගමන් ගන්නා රථවාහන ගමන් පථයන් සළකුණු කිරිමේ හැකියාව සහිත ගමන් පථ සළකුණු විසඳුමකි.

වි‍ශේෂාංග

 • චන්ද්‍රිකා සම්බන්ධතාවය ඔස්සේ ගූගල් සිතියම් මගින් ගෝලීය ස්ථානික පද්ධති තාක්ෂණය පදනම් කර ගත් තත්සැණ ගමන් පථ සළකුණු කිරීම.
 • කාලය, දුර, වේගය විපරම් කිරීම.
 • ජ්වලිතතාවය සහ ආරම්භය විපරම් කිරීම සහ පාලනය.
 • සත්‍යාසන්න වැටබැඳීම්.
 • ඉන්ධන අධීක්ෂණය.
 • ද්විමාර්ගික සන්නිවේදනය.
 • පරිශීලක නිර්ණිත ස්වයංක්‍රීය ඇඟවුම්.
 • ක්‍රියාකාරීත්ව සහ සංඛ්‍යාලේඛනමය වාර්තා.

ප්‍රතිලාභ

 • සේවානියුක්තයන්ගේ පලදායීතාව වැඩිවීම.
 • රියදුරන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩිවීම.
 • වේගය වැඩිවීමේ උපයෝගීතාව.
 • පාරිභෝගික සේවාව.
 • අඩු ඉන්ධන පිරිවැය සහ නඩත්තු පිරිවැය.
 • ලේඛන කටයුතු අඩු වීම.
 • අවසර නොලත් වාහන භාවිතය නිවාරණය.
 • සොරා ගත් වාහන සොයා ගැනීමේ හැකියාව.

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර