විශාල සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාර උදෙසා විශිෂ්ඨතම ආරක්ෂක මෙවලම වීඩියෝ ආවේක්ෂණ විසඳුමකි. දියුණු ඩිජිටල් තාක්ෂණය 3G ජාලයක් හරහා වඩා නම්‍යශීලි හා පහසුවෙන් වීඩියෝ ආවේක්ෂණය යොදා ගත හැකිව බවට පත් කොට ඇත.

අද්‍යතන ලෝකය අවදානමින් පිරී ඇත. ආයතනයන්ට ඔවුනගේ සේවකයන්, පාරිභෝගිකයන් හා විවිධ වත්කම් සුරක්ෂිත ආරක්ෂක පද්ධතියක් තුළින් සුරක්ෂිත කිරීමේ තීරණාත්මක අවශ්‍යතාවට මුහුණදීමට සිදුව ඇත. ඩයලොග් ආවේක්ෂණය දුරස්ථ විපරම් කිරීම සහිත දියුණු සහ දැඩි ආරක්ෂාවකට සැලකිය යුතු අවස්ථාවන් සපයමින් ක්‍රියාකාරීත්ව පිරිවැයද අවම කරයි . මෙම විසඳුම ආරක්ෂක අංශයන් ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දැක්වීමටත් සහ අප්‍රමාදව සිදුවීම් විමර්ශනයටත් බලය කරනු ලබයි. මෙම පද්ධතිය 3G තාක්ෂණය හරහා වීඩියෝ ආවේක්ෂණයට සහාය වේ .

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර