ඩයලොග් ව්‍යවසායකයා වශයෙන් සෑම ව්‍යාපාරයකටම එයට අනන්‍ය සහ එයින්ම පැන නගින සන්නිවේදන අවශ්‍යතා ඇති බව අප අවබෝධ කරගතිමු. ඒ සඳහා ඉහළ ප්‍රවේශ වේගයකින් දත්ත හෝ පණිවුඩ යැවීමට ඔබට අවශ්‍ය නවීනතම ජංගම දුරකථන උපාංගමය විසඳුම් අප සතුය. ඔබේ ව්‍යාපාරයේ අවශ්‍යතාවලට ගැලපෙන ඉතා පහසු, පිරිවැය අවම විසඳුම් සමග සිත් ඇදගන්නා සුළු, නවනිපැයුම්මය ජංගම දුරකතන සේවා සැලසුම් ඩයලොග් ඔබට පිරිනමයි .

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර