ඩයලොග් ව්‍යවසායකයා අවශ්‍යතාවයට අනුව සකස් කරන ලද පුළුල් පරාස සැලසුම් සමග නවතම ජංගම උපාංග පිරිනමයි. Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සිට Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය දක්වා, Smartphone සිට tablets දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම පරාසයක ආයතනයන් සඳහා සූදානම් කළ උපාංග අප සතුය.

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර