டயலொக்கின் வலுவான வலையமைப்பு மூலம் நாம் சிங்கப்பூர், ஐக்கிய ராஜ்யம் மற்றும் ஹொங்கொங் ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள எமது இடத்திலிருந்து மற்ற இணையங்களிற்கு(PoP) இணைக்கும் அணுகல்முறையை நிறுவி எமது பங்காளர்களுக்கு இடையூறற்ற தொடர்புகளை 90க்கும் அதிகமான உலகநாடுகளுடன் இணைவதற்கு நாம் விஸ்தரித்துள்ளோம்.

global-coverage

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

மேலும் பார்வையிட