ඔබගේ ඉතා තීරණාත්මක ව්‍යාපාරික මෙහෙවර සඳහා සුගම ආකාරයෙන් සැමවිටම සම්බන්ධව සිටින ඩයලොග් ඉල්ලුමට අනුව හැඩ ගැස්වූ ආයතනික විසඳුම් සපයයි. ඩයලොග් තොරතුරු තාක්ෂණය, BPO ව්‍යාපාරික සේවා බාහිරකරණ , උපකාරක සේවා සහායක සහ අනෙකුත් කර්මාන්ත තුළ ගෝලීය හඬ ඇමතුම් අවශ්‍යතා සඳහා පරිගණක හා අන්තර්ජා‍ල තාක්ෂණය හරහා යුගකාරක විසඳුම් සලසනු ලබයි .

ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභයන්

  • Cost effective customized solutions
  • Fast delivery time
  • 24×7 technical support
  • Calls routed only via Tier-1 Global Carriers
  • Ability to obtain special numbers

Solutions we offer

අප ඍජු අන්තර්වර්තන අංකන අංකයන් අප පිරිනමමු.

විදේශයකදී පාරිභෝගිකයාට තමා සිටින රටේ දේශීය ගාස්තු අනුපාත අය කෙරෙන තම ඉල්ලුමට අනුව හැඩගස්වන ලද දේශීය අංකයක්

අන්තර් ජාතික ගාස්තු රහිත සේවාවෙන් (ITFS) ලබා ගත හැකිය.

එය ඇමතුමකට මුල පිරීමේදී අමතන්නාට ගාස්තු අය නොකෙරෙන ඉල්ලුමට අනුව හැඩ ගස්වා ගත් අංකයකි.

පාරිතෝෂික ගාස්තු අනුපාත අංක.

පාරිභෝගිකයාට පාරිතෝෂික අනුපාතයක් හා ඔබ කෙරේ යොමු කෙරෙන ගාස්තුවෙන් කොටසක් අය කෙරේ.

ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් තොග අනුපාත විසඳුම්.

ඔබ වැඩි වශයෙන් අංකනය කරන ඇමතුම් අන්තයන් හා ගබා ගන්නා ඇමතුම් සංඛයාව මත පදනම්ව ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් සඳහා විශේෂ ගාස්තු මගින් ඔබට ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීමට හැකිවේ.

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර