ඩයලොග් BizConnect ප්‍රවේශ ස්ථාන නාමය හරහා සුරක්ෂිත ජංගම ප්‍රවේශයක් සපයන පිරිවැය - ඵලදායි දුරස්ථ සම්බන්ධකතා විසඳුමකි. ඊමේල්, ERP - ව්‍යවසායික සම්පත් සැලසුම්කරණ යෙදවුම් සහ CRM - පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණ යෙදවුම් වැනි ආයතනික යෙදවුම් මගින් විශ්වසනීය සහ සුරක්ෂිත ආකාරයකින් පරිශීලනය කිරීමට ඉඩ දෙන ඒ හුදු සමාගම්වලට අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය ලබා දෙන්නක් පමණක් නොවේ. මෙම සේවාව එසේම අතරමැද පියවර රහිත උපකරණ වන PDA පුද්ගලික ඩිජිටල සහායක), අලෙවි ස්ථානික උපාංග (POS) සහ ස්මාර්ට් දුරකථන, ලැප්ටොප් පරිගණක ආදී පරාසයක් ඔස්සේ ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාවෙන් යුතුය.

සේවා තෝරා ගැනුම්

  • දත්ත පමණි : ප්‍රවේශවන පාරිභෝගිකයාගේ ආයතනික ජාලය
  • දත්ත සහ අන්තර්ජාල: පාරිභෝගිකයාගේ ආයතනික ජාලයට සහ අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන්න
  • මූලස්ථානය හරහා අන්තර්ජාලයට: පාරිභෝගිකයාගේ ආයතනික ජාලයට පිවිසිය හැකි වුව අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය මූලස්ථානය හරහා පමණි

විශේෂාංග සහ ප්‍රතිලාභ

  • අධි වේගී දත්ත සම්ප්‍රෙෂණය ඔස්සේ පලදායීතාව වැඩි වේ.
  • ඕනෑම තැනක සිට ඕනෑම වේලාවක දුරස්ථ සම්බන්ධතාවය.
  • GPRS සහ 3G සම්බන්ධතාවන් ඉක්මවන සුගම සංචලතාව
  • ඉහළතම ආරක්ෂාව: සියළු පරිශීලකයන්ගේ අව්‍යාජතාව
  • සකසුරුවම් සහිත සම්බන්ධතා යාන්ත්‍රනය
  • සත්‍යාසන්න කාර්යාලයක් සබල කිරීම

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර