නවනිපැයුම්මය විසඳුම් ඔස්සේ ඩයලොග් හඳුන්වාදුන් අනාගතය අදයි සංකල්පය නවතම ජංගම දුරකථන යෙදවුම් හඳුන්වා දුන්නේය. ඔබ ලෝකයේ සංචාරය කරන විට, විවේක සුවය විඳිමින් සිටින විට හෝ ව්‍යාපාරයක් පාලනය කරන විට ඩයලොග් ජංගම විසඳුම් මගින් ඔබේ ව්‍යාපාරය හා සම්බන්ධතාවය පවත්වාගත හැකි ය.

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර