අන්තර්ජාල හා ස්ථාවර දුරකථන මාර්ග සංයෝගයෙන් අංග රැසක්. ස්ථාවර හඩ ඇමතුම් මාර්ග 4 හෝ 8ක් ඔබේ අවහයතාව අනුව එක් කළ හැකි මෙන්ම එයින් අංග ගණනාවක් හා ප‍්‍රතිලාභ ගණනාවක් හිමිවේ. ඒවා නම්,

  • ඩවුන්ලෝඞ් කිරීමේ වේගය 4Mbps දක්වා
  • ස්ථාවර දුරකථන මාර්ග 8ක් දක්වා යා හැකි වීම.
  • Up to 10 email boxes
  • 10MB web space

මිල අනුපාත

  • සම්බන්ධතා ගාස්තු නැත.
  • ආරම්භක තැන්පතුවක් අය කෙරෙන අතර මාස 2 සිට 6 දක්වා වන කාලයක බිල්පත්වලින් ආපසු ලබා දේ.

ඔබේ අවශ්‍යතාවට තෝරා ගත හැකි පැකේජ ගණනාවක්.

පැකේජ ඩවුන්ලෝඞ් වේගය අප්ලෝඞ් වේගය IP ලිපිනය ඊමේල් පෙට්ටි වෙබ් අවකාශ
Box Office 1Mbps දක්වා 256Kbps දක්වා Dynamic 4 10MB
2Mbps දක්වා 512Kbps දක්වා Dynamic 5 10MB
4Mbps දක්වා 1Mbps දක්වා Dynamic 10 10MB

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර