බාහිර කාර්යමණ්ඩලය, අභ්‍යන්තර කාර්ය මණ්ඩලය සහ ගනුදෙනුකරුවන්ට බොහෝ අගනා තොරතුරු මාලාවක් පණිවුඩ, යාවත්කාලීන කිරීම්, ප්‍රවර්ධනයන් සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා ජංගම දුරකථන ප්‍රබල මෙවලමක් බව තහවුරු වී තිබේ.

මෙය සිත්හි දරා ඩයලොග් ඇක්සියාටා පුද්ගලික සමාගම එහි නවනිපැයුම්මය සහ තාක්ෂණික සුවිශිෂ්ඨත්වය ඇතිකිරීම සඳහා කේවල හෝ සංවිධානාත්මකව නව අවස්ථා අත්පත් කරගැනීම සඳහා කාර්යක්ෂම ලෙස සහාය වන ත්‍රිවිධාකාර විසඳුම් නිර්මාණය කරන්නට ඒකාබද්ධ කොට තිබේ. අතිවිශාල ගනුදෙනුකාර සහ කාර්යමණ්ඩල පදනමකට ඕනෑම තැනක සිට ප්‍රවේශ විය හැකි පහසුවෙන් භාවිත කළ හැකි, පිරිවැයට සරිලන සහ ආරම්භක සැකසුම් ගාස්තුවලින් තොර පද්ධතියක් හරහා කෙටි පණිවුඩ ඔස්සේ මෙම විසඳුම් තත්සැණ සන්නිවේදනයක් සිදු කිරීමට හැකියාව ලබා දෙනවා.

විසඳුම තෝරා ගැනීමට හේතු
ඩයලොග් ඊ-එස්එම්එස් විසඳුම අවම පිරිවැය මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆීස් මෙවලම් භාවිත කිරීමේ හැකියාව, පණිවිඩයේ සමාගමේ සන්නාමය යෙදීම අවශ්‍ය නොවේ
ඩයලොග් තොග කෙටි පණිවුඩ විසඳුම පණිවුඩය මත සමාගමේ සන්නාමය අවශ්‍යයි
ඩයලොග් පිවිසුම් බිහිදොර විසඳුම දත්ත සංචිතයක් හෝ පද්ධතියක් සමග ඒකාබද්ධයි

Services