1. සැකසුම් මෙනු විධාන දිස් වීම සඳහා තිරයේ Options තෝරන්න.
  2. කැමති පියවර තෝරාගැනීම සඳහා Options Menu හි විධාන ලැයිස්තුව පරීක්ෂා කරන්න
  1. Select Start > Settings > Control Panel > Add/Remove Programs. The Add/Remove Programs dialogue appears.
  2. Select Dialog Download Accelerator > Remove. A confirmation dialogue prompts you to select the Yes or No option.
  3. Select Yes. The progress is displayed and a prompt to restart the system will appear.
  4. Select Yes to restart the system. The Dialog Download Accelerator software is removed and the system will restart automatically.

Have Another Question?