ඔබට අමතර බ්ලැක්බෙරි පැකේජයක් අවශ්‍ය නොවේ. දිනකට රු.5/-ක ගාස්තුවක් සහිත BBM පැකේජය ඕනෑම පෙරගෙවුම් හෝ පසුගෙවුම් පැකේජයක් සහිත බ්ලැක්බෙරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. ඔබේ සාමාන්‍ය ගාස්තුවට අමතරව මේ සඳහා දිනකට රු.5/-ක ගාස්තුවක් අය කෙරේ.

BBM ටයිප් කර 678ට SMS කරන්න

Have Another Question?