දැන් ඔබට වැඩි දුර සහය සදහා අපගේ පාරිභෝගික අංක 011 7 100 100 ඇමතීමට හැකි අතර ඔබගේ පහසුව පිණිස අපගේ සේවා නියෝජිතයින් පැය 24x 7 පුරා ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සදහා රැදී සිටියි.

Have Another Question?