මෙම පැකේජය සඳහා ඩයලොග් විසින් Call Divert පහසුකම ලබා දී ඇති බැවින් ඒ අනුව 1 වන සම්බන්ධතාවයට ලැබෙන ඇමතුම් කිසිදු ගාස්තුවකින් තොරව 2 වන සම්බන්ධතාවය වෙත යොමු කළ හැකිය
ඔව්, ඔබට පසු‍ගෙවුම් සම්බන්ධතා දෙකක් හෝ පෙරගෙවුම් සම්බන්ධතාවයක් සහ පසුගෙවුම් සම්බන්ධතාවයක් භාවිත කළ හැක

මෙය අඩුම මාසික ගාස්තුව සහිත පැකේජයයි.

නැත. එය ස්වයංක්‍රීයවම ජාලය විසින් තෝරනු ලබයි.

ඔව්. ඔබට ළඟම ඩයලොග් සේවා ස්ථානය වෙත ගොස් 3G Superline සම්බන්ධතාවයක් ඉල්ලුම් කරන්න.

නැත. පෙරගෙවුම් අංක වෙනස් කළනොහැක

Activation

BB15
BB15 ටයිප් කර 678ට SMS කරන්න

BB25
BB25 ටයිප් කර 678ට SMS කරන්න

Deactivation

BB15
BB15 ටයිප් කර 678ට SMS කරන්න

BB25
BB25 ටයිප් කර 678ට SMS කරන්න

නව පැකේජය සමග ඔබට සිටලුම ප්රතිලාභ අත්විඳිය හැකි අතර දැනට ලබගෙන තබෙනසේවා සඳහා නැවත ලියාපදිංචි විය යුතුනවේ
නැත. ඔබේ සාමාන්ය පෙර ගෙවුම් සම්බන්ධතාවය තත්පරයට ගාස්තු අය කරන පකේජයක් බවට හරවා ගත හැකියි
ඔව්, ඒ සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ 676 අමතා රෝමිං සේවාව ක්රියාත්මක කරගැනීමයි

ඔබට අපගේ ඕනෑම පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයකින්, ආකේඩ් හෝ ෆ්රැන්චයිස් මධ්‍යස්ථානයකින් සම්බන්ධතාවයක් ලබාගත හැකිය.

මූලික අවශ්‍යතා:

පසුගෙවුම් සම්බන්ධතා සඳහා

  • ඔබ වයස අවුරුදු 18ට වැඩි විය යුතුය.
  • සම්බන්ධතා ගාස්තුව සහ දේශීය ඇමතුම් ගාස්තුව.
  • හැඳුනුම්පත, රියදුරු බලපත්‍රය හෝ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය (ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සමග).
  • බිල්පත් ලිපිනය තහවුරු කිරීමේ ලියවිලි.
  • සම්බන්ධතාවය මිලදී ගැනීමේදී ඔබ එම ස්ථානයට යාම අනිවාර්ය වේ.

පෙරගෙවුම් සම්බන්ධතා සඳහා

  • ඔබ වයස අවුරුදු 16ට වැඩි විය යුතුය.
  • සම්බන්ධතා ගාස්තුව
  • හැඳුනුම්පත, රියදුරු බලපත්‍රය හෝ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය(ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය සමග)
  • සම්බන්ධතාවය මිලදී ගැනීමේදී ඔබ එම ස්ථානයට යාම අනිවාර්ය වේ

Have Another Question?