කේත අංකය : 531531

SIM කාඩ්පත මගින් PUK කේත අංකය ඉල්ලුම් කළ හොත් මෙය වලංගුනොවන බව කරුණවෙන් සලකන්න. දුරකථන අංකය අනුව PUK කේත අංකය වෙනස් විය හැකි අතර ක්ෂණික ඇමතුම් අංශය ඇමතීමෙන් එය ලබාගත හැක.

Close the app, restart Bluetooth and re-pair. If this does not work, restart your phone and try again.

අපගේ සියලුම පැකේජ තොරතුරු අපගේ ගාස්තු පිටුවෙන් ලබාගත හැක.

0777678678 හෝ 0777123456 අමතා එහි මෙනුව ඔස්සේ ඔබේ පැකේජයේ ගාස්තු සහ සේවාවන් පිළිබඳව දැනගත හැකියි. එමගින් ඔබට නොමිලේ හිමි වන විනාඩි ගණන, පැ‍කේජ ගාස්තු සහ අමතර සේවා පිළිබඳ තොරතුරු පරීක්ෂා ක හැකියි.

#147# අමතා හෝ GPRS ලෙස ටයිප් කර 678ට යැවීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය සැකසුම් ලබා ගත හැක.
ඔව්. #147# අමතා Ask for Credit from Dialog හරහා ඔබට තාවකාලිකව සම්බන්ධතාවය නැවත ලබා ගත හැක.
OFF(හිස්තැනක්)RING ලෙස ටයිප් කර 678ට SMS කරන්න. නැතහොත් ඩයලොග් Self-Care App එක හරහා අක්‍රිය කිරීම සිදු කරන්න.
අපගේ Ringin Tone වෙබ් අඩවියට (ringintones.dialog.lk/prbt2/) පිවිස අදාල තොරතුරු ලබා ගත හැක.
ඔබට ‍කැමති ක්‍රමයක් තෝරාගත හැක:
  • 456 ඩයල් කරන්න
  • #107# ඩයල් කරන්න
  • *#456# ඩයල් කරන්න
  • BILL ටයිප් කර 456ට SMS කරන්න
  • MyAccount මගින්
  • Dialog Self Care App හරහා
ඩයලොග් Auto-Loan පහසුකම් හරහා ඔබට, සෘජුවම ඩයලොග් වෙතින් හෝ තවත් ඩයලොග් ජංගම දුරකතන ග්‍රාහකයෙකුගෙන් ණය ඉල්ලා ගත හැක. එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබ කල යුත්තේ #147# හෝ 356 අමතා එහි උපදෙස් පිළිපැදීම පමණි.

Have Another Question?