ඔබගේ අන්තර්ජාල පිරික්සුම් වේගය පහත සදහන් කරුණු මත වනස් විය හැක.

1. ඔබගේ ලගම ඇති සන්නිවේදන කුලුනට සම්බන්ද වී ඇති ග්‍රාහකයන් ගණන

2. සංඥා ප්‍රබලතාව මත

3. ඔබ පිරික්සන දත්ත වර්ගය මත

4. උපකරණ වල ගැලපීම් හා නොගැලපීම් මත

ඔබට සරිලන පැකේජය අපගේ Broadband calculator යෙදුම හරහා ඔබට සොයාගත හැක.

Visit: www.dialog.lk/personal/broadband/hspa/bandwidth-speeds/broadband-calculator/

  • MBB ලෙස ටයිප් කර 678ට SMS කරන්න (ජංගම අන්තර්ජාල පැකේජයන් සඳහා පමණි)
  • My Account සේවාව හරහා
  • ඩයලොග් Self-Care App හරහා
ජංගම LTE තාක්ෂනය ඔබ යන එන අතරතුරද පාවිච්චි කල හැක.
ස්ථාවර LTE තාක්ෂනය ඔබගේ ගෙදර දොර සහ කාර්යාලයේ පමණක් පාවිච්චි කල හැක. ස්ථාවර LTE සබදතාවක් සදහා ඔබට E-mail ගිණුමක් සහ වෙබ් පිටු ස්ථාපනය කල හැකි ඉඩ නොමිලේ ලැබෙනු ඇත.

Have Another Question?