ඔබට ‍කැමති ක්‍රමයක් තෝරාගත හැක:
  • 456 ඩයල් කරන්න
  • #107# ඩයල් කරන්න
  • *#456# ඩයල් කරන්න
  • BILL ටයිප් කර 456ට SMS කරන්න
  • MyAccount මගින්
  • Dialog Self Care App හරහා
Close the app, restart Bluetooth and re-pair. If this does not work, restart your phone and try again.
iPad Air 2 සහ iPad Mini 3 උපකරණ තෝරා ගත් සේවා මධ්යස්ථාන කිහිපයක් හරහා මිලදී ගත හැක. වැඩි විස්තර www.dialog.lk/ipad හරහා ලබා ගත හැක.

Have Another Question?