ශ්‍රී ලංකා ගුවන්තොටුපලේ ආගමන විගමන කවුන්ටරයෙන් ඩයලොග් පෙර ගෙවුම් සම්බන්ධතාවයක් නොමිලේ ලබා ගත හැකි අතර රු.499/- හෝ රු.1,299 රීලෝඩ් කර විශේෂ ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැක. වැඩි විස්තර www.dialog.lk/tourist-plansහරහා ලබා ගත හැක.

* සියලු විදේශික ගමන් බලපත්‍රහිමියන් සඳහා

The SIM you receive at the Immigration Counter is valid for 30 days or until you depart Sri Lanka (whichever occurs first)

Have Another Question?