ඔව්, තෝරාගන්නා පැකේජය අනුව අමතර ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය. ගාස්තු ගෙවිය යුත්තේ ඩිකෝඩරය සඳහා පමණි.

For more details on the Multi Room product, visit www.dialog.lk/make-every-room-in-your-home-a-tv-room

In the event you encounter a technical issue with your Dialog Television; you may at your sole discretion contact the third party service providers listed below provided you agree that Dialog Television Private Limited shall have no liability to you in any manner whatsoever, for such services obtained by you from such third party service providers.

Service providers List

Have Another Question?