நீங்கள் பின்வரும் வழிமுறைகளில் ஒன்றை தெரிவு செய்யலாம் :
  • டயல் 456
  • டயல் #107#
  • டயல் *#456#
  • டைப் BILL 456 ற்கு அனுப்புங்கள்
  • ஊடாக MyAccount Portal
  • ஊடாக Dialog Self Care App
Close the app, restart Bluetooth and re-pair. If this does not work, restart your phone and try again.

iPad Air 2 மற்றும் iPad Mini 3 சாதனங்கள் குறிப்பிட்ட செய்யப்பட்ட Dialog வாடிக்கையாளர் சேவை நிலையங்களில் மட்டுமே விற்பனைக்கு உள்ளது. மேலதிக விபரங்களுக்கு தயவுசெய்து www.dialog.lk/ipad என்ற இணையத்தளத்திற்கு விஜயம் செய்யுங்கள்

Have Another Question?