செயற்படுத்த : SHAPEஎன டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய : OFF SHAPE என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

Promotions Activate Service Format Port number ODEL PROMO ODEL & Send 7777 Sri Lankan Air Line PROMOUL & Send 7777 Hameedia PROMOHAMEEDIA & Send 7777 Triumph International PROMO TRIUMPH & Send 7777 Leather Collection PROMO LC & Send 7777 CLANCYS PROMO CLANCYS & Send 7777 Deactivate Service Format Port number ODEL PROMO REMOVE ODEL & Send 7777 Sri Lankan Air Line PROMO REMOVE UL & Send 7777 Hameedia PROMO REMOVE HAMEEDIA & Send 7777 Triumph International PROMO REMOVE <

 செயற்படுத்த : DHAMMA என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய : OFF DHAMMA என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

8

Have Another Question?