දෙස් විදෙස් නාලිකා විකාශනය කිරීම සඳහා ඩයලොග්ටෙලිවිෂන් අතිනවීන තාක්ෂණය භාවිත කරයි. DVB-S (Digital Video Broadcasting) සහ MPEG4 තාක්ෂණ සමගින් ඩයලොග් සැටලයිට් රූපවාහිනිය DVD වැනි රූප සහ CD වැනි ශබ්ද ගෙන එනු ලබයි

In the event you encounter a technical issue with your Dialog Television; you may at your sole discretion contact the third party service providers listed below provided you agree that Dialog Television Private Limited shall have no liability to you in any manner whatsoever, for such services obtained by you from such third party service providers.

Service providers List

Have Another Question?