දෙස් විදෙස් නාලිකා විකාශනය කිරීම සඳහා ඩයලොග්ටෙලිවිෂන් අතිනවීන තාක්ෂණය භාවිත කරයි. DVB-S (Digital Video Broadcasting) සහ MPEG4 තාක්ෂණ සමගින් ඩයලොග් සැටලයිට් රූපවාහිනිය DVD වැනි රූප සහ CD වැනි ශබ්ද ගෙන එනු ලබයි

ඔබට සාමාන්ය රූපවාහිනී යන්ත්රයන් තිබේනම් සම්බන්ධතාවයක් ලබාගත හැකිය.

සම්බන්ධතාවය ලබා දීමේදී ඔබට ඩිෂ් ඇන්ටනාවක්, LND ඒකකයක්, ඩිජිටල් Set Top Box (CD Player එකක් තරමේ) එකක්, දුරස්ථ පාලකයක් සහ මීටර් 15ක් පමණ දිග සම්බන්ධ කිරීමේ කේබලයක් හිමි වේ.

සටහන - අමතර සම්බන්ධතා කේබල් මිලදීගත හැකිය

 • Repairs and maintenance
 • On-site visits, fully trained professional technical team and island wide service reach.

ඩයලොග් සැටලයිට් රූපවාහිනී සේවය සඳහා භාවිත කරන්නේ Ku-Band නම් ඉතා ඉහළ සංඛ්යාතයයි. මෙහි වාසි මෙන්ම අවාසි සහගත අවස්ථා ද නැතිවා නවේ. මෙහි ඇති වාසිය නම් ප්රමායෙන් කුඩා ග්රාහක උපකරණ සමගින් වුවද සුපැහැදිිලි රූප සහ ශබ්ද විකාශනයට ඇති හැකියාවයි.

එසේම මෙහි ඇති අවාසිය වන්නේ මෙමගින් කෙටි දුර සංඥා නිකුත් කිරීමයි. ඒ නිසා වර්ෂාව ඇති වේලාවලදී සංඥාවල ගමන්මගට බාධා සිදු වේ. එම නිසා වර්ෂාව ඇති වේලාවලදී පැහැදිලි රූප නැරඹීමේ ගැටලු මතු විය හැකිය.

මුල් පාරිභෝගිකයා විසින් තම ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපතක් සමග අත්සන සහිතව ඉල්ලුම් කිරීමේ ලිපියක් යොමු කිරීම. එම ඉල්ලුම් කිරීමේ ලිපිය ඕනෑම ඩයලොග් පාරිභෝගික සේවා මධ්යස්ථානයකට ගෙනැවිත් භාරදීමට හෝ 011 2 808 718 වෙත ෆැක්ස් කළ හැකිය.

මේ සඳහා අදාළ ගාස්තු වන්නේ

 • හිමිකාරිත්වය පැවරීමේ ගාස්තුව රු.1,000/- (+ tax)
 • උපකරණ වෙනත් ස්ථානයක් (ස්ථාන කිහිපයට) වෙත ගෙන යාම (ඉවත් කිරීම සහ සවි කිරීම) සඳහා රු.2,500/- (+ tax)
 • උපකරණ වෙනත් ස්ථානයක් (එකම පරිශ්යේ) වෙත ගෙන යාම (ඉවත් කිරීම සහ සවි කිරීම) සඳහා රු.2,500/- (+ tax)

ඔබේ ලිපිය, ෆැක්ස් පණිවිඩය හෝ email පණිවිඩය අදාළ අංශය වෙත ලබීමෙන් පැය 48ක් ඇතුළත අපි ඊට ප්රතිචාර ලබාදෙන්නෙමු.

Note:

 • තැපැල් මගින් ඔබ යොමු කරන ඉල්ලීමේ ස්වභාවය අනුව ඊට ප්රතිචාර ලබා දීමේ කාලය වෙනස් විය හැක.
 • තැපෑලේදී සිදුවන ප්රමාදයන් සලකා බැලේ.
 • ෆැක්ස් මගින් යොමු කරන ඉල්ලීම් පිළිබඳව වැඩි විස්තර හෝ විමසීම් සිදු කිරීමට අවශ්ය නම් ඒ සඳහා ගත වන කාලය වෙනස් විය හැකිය.
ඔබට ‍පහත සඳහන් කැමති ක්‍රමයක් තෝරාගත හැක:
 • 456 ඩයල් කරන්න (ඩයලොග් දුරකථන සඳහා පමණි)
 • #147# ඩයල් කරන්න (ඩයලොග් දුරකථන සඳහා පමණි)
 • BILL(හිස්තැනක්)DTV ගිණුම් අංකය ටයිප් කර 679ට SMS කරන්න (ඩයලොග් දුරකථන සඳහා පමණි)
 • MyAccount මගින්
 • MyDialog App හරහා

Have Another Question?