• මෙහි දැක්වෙන URL හරහා ඔබට මෙම සේවාවේ ග්‍රාහකයෙකු බවට පත් විය හැක. http://dz.dialog.lk/gameloft
  • ON [space] GAMELOFT ලෙස type කර 8105ට යවන්න.
මෙම URL හරහා ඔබට මෙම සේවාවේ ග්‍රාහකයෙකු විය හැක. http://wap.lk.kitmania.net

A Game portal is a third party application where Dialog customers ( Prepaid or Postpaid) could subscribe to game content services on a daily/weekly/monthly basis.

Ex- Gameloft, Kitmania, 4kids, Brain2Train, VIP games

ඔබ දැනටමත් ග්‍රාහකයෙකු නම් URL හරහා මෙම සේවාව අත් හිටුවිය හැකිය. http://wap.lk.kitmania.net//profile/unsubscribe
Type STOP & send to 8105