ස්ථාවර සම්බන්ධතා මාර්ග

Our Latest Deals

දුරකථන

ඔබත් දුරකථනයක් සොයනවාද? ඔබට කැමති පරිදි තෝරාගැනීමට දුරකථන මාදිලි රැසක් දැන් හඳුන්වාදී ඇත.

වැඩි විස්තර

අගය එකතු කළ සේවා

විශේෂ සේවා රැසක් දැන් ඔබේ අතේ දුරින්.

වැඩි විස්තර

IDD ගාස්තු

සුපැහැදිලි හඬ සමගින් නිවැරදිව තත්පරයට අය කරන අඩුම IDD ගාස්තු.

වැඩි විස්තර

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න