2019 වාර්ෂික වාර්තාව

2019 Annual Report
2019 වාර්ෂික වාර්තාව ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න - ඉංග්‍රීසි [ PDF ]
 • කවරය [ PDF ]
 • හැඳින්වීම සහ ආයතනික ප්‍රොපයිලය [ PDF ]
 • සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය [ PDF ]
 • කණ්ඩායම් විධායක නිලධාරීන්ගේ මෙහෙයුම් විමසුම [ PDF ]
 • අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය [ PDF ]
 • සංස්ථාමය / ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ කණ්ඩායම [ PDF ]
 • සංස්ථාමය පාලනය / ඒකාබද්ධ පාලනය, විගණන කමිටුවේ වාර්තාව සහ සම්බන්ධිත පාර්ශවයේ ගනුදෙනු පිළිබඳ සමාලෝචන කමිටුවේ වාර්තාව [ PDF ]
 • ආයතනික පාලනය [ PDF ]
 • කොටස්කරුවන්ගේ තොරතුරු [ PDF ]
 • මූල්‍ය වාර්තා [ PDF ]
 • Back Cover [ PDF ]

2018 Annual Report

2018 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2017 Annual Report

2017 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2016 Annual Report

2016 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2015 Annual Report

2015 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2014 Annual Report

2014 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2013 Annual Report

2013 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2012 වාර්ෂික වාර්තාව

2012 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2011 වාර්ෂික වාර්තාව

2011 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2010 වාර්ෂික වාර්තාව

2010 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2009 වාර්ෂික වාර්තාව

2009 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2008 වාර්ෂික වාර්තාව

2008 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2007 වාර්ෂික වාර්තාව

2007 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]

2006 වාර්ෂික වාර්තාව

2006 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]
සිංහල [ PDF ]
දෙමල [ PDF ]

2005 වාර්ෂික වාර්තාව

2005 වාර්ෂික වාර්තාව
ඉංග්‍රීසි [ PDF ]