2019 வருடாந்த நிதியறிக்கை

2019 Annual Report
2019 வருடாந்த நிதியறிக்கையை தரவிறக்கம் செய்ய - ஆங்கிலம் [ PDF ]
 • முகப்பு பக்கம் [ PDF ]
 • அறிமுகம் மற்றும் நிறுவனத்தைப் பற்றிய விபரம் [ PDF ]
 • தலைவரின் செய்தி [ PDF ]
 • குழும பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியின் செயல்பாட்டு மீளாய்வு [ PDF ]
 • பணிப்பாளர் சபை [ PDF ]
 • நிறுவன முகாமைத்துவ குழு [ PDF ]
 • பெறுநிறுவன ஆளுகை, வாரிய தணிக்கைக் குழுவின் அறிக்கை மற்றும் தொடர்புடைய கட்சி பரிவர்த்தனை மறுஆய்வுக் குழுவின் அறிக்கை[ PDF ]
 • நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் [ PDF ]
 • பங்குதாரர் தகவல்கள் [ PDF ]
 • நிதியறிக்கைகள் [ PDF ]
 • Back Cover [ PDF ]

2018 Annual Report

2018 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2017 Annual Report

2017 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2016 Annual Report

2016 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2015 Annual Report

2015 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2014 Annual Report

2014 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2013 Annual Report

2013 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2012 வருடாந்த நிதியறிக்கை

2012 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2011 வருடாந்த நிதியறிக்கை

2011 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2010 வருடாந்த நிதியறிக்கை

2010 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2009 வருடாந்த நிதியறிக்கை

2009 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2008 வருடாந்த நிதியறிக்கை

2008 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2007 வருடாந்த நிதியறிக்கை

2007 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]

2006 வருடாந்த நிதியறிக்கை

2006 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]
සිංහල [ PDF ]
දෙමල [ PDF ]

2005 வருடாந்த நிதியறிக்கை

2005 வருடாந்த நிதியறிக்கை
ஆங்கிலம் [ PDF ]