ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විට

banner

Stay close to your friends, colleagues and loved ones when traveling within Sri Lanka with Dialog, the Sri Lanka's No.1 telecommunications service provider.

Dialog caters to a vast customer base and offers an array of innovative solutions for efficient, dependable and secure connectivity when on the move, anywhere across the world.

Mixing business with leisure? Our High-Speed Mobile Broadband that enable seamless connectivity for real-time interaction will ensure that your time in Sri Lanka is well spent and productive. With over 2500 hotspots around the country, our WiFi network will further enhance your connectivity needs within Sri Lanka.

So you need look no further when you visit Sri Lanka than Dialog.

Currency:

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න