ජාත්‍යන්තර

Unlimited Data Roaming

Enjoy UNLIMITED Data Roaming in 92 countries for just USD 5 a day!

වැඩි විස්තර

Outbound Roaming

Best value roaming network with the widest roaming coverage.

වැඩි විස්තර

UNLIMITED In-Flight Data Roaming

Enjoy UNLIMITED In-Flight Data Roaming for USD 10 a day!

වැඩි විස්තර

Sri Lankans Living Overseas

Offering the lowest rates to stay connected to your loved ones at home.

වැඩි විස්තර

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න