ජාත්‍යන්තර

Unlimited Data Roaming

Enjoy UNLIMITED Data Roaming in 117 countries for just USD 5 a day!

වැඩි විස්තර

Special IDD Offer to Dialog Fixed Line customers

You can enjoy Special rates on IDD calls made using Dialog Home Broadband Fixed Line or Dialog Hometalk app.

වැඩි විස්තර

UNLIMITED In-Flight Data Roaming

No more stress over activating multiple plans to get unlimited data roaming in the air and on the ground!

වැඩි විස්තර

Sri Lankans Living Overseas

Offering the lowest rates to stay connected to your loved ones at home.

වැඩි විස්තර

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න