சர்வதேசம்

Unlimited Data Roaming

Enjoy UNLIMITED Data Roaming in 93 countries for just USD 5 a day!

மேலும் பார்வையிட

Outbound Roaming

Best value roaming network with the widest roaming coverage.

மேலும் பார்வையிட

UNLIMITED In-Flight Data Roaming

Enjoy UNLIMITED In-Flight Data Roaming for USD 10 a day!

மேலும் பார்வையிட

Sri Lankans Living Overseas

Offering the lowest rates to stay connected to your loved ones at home.

மேலும் பார்வையிட

உதவி தேவையா?

நாம் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக எப்போதும் காத்திருக்கின்றோம். எங்கள் அறிவுசார் தளத்திற்கு விஜயம்செய்யுங்கள் அல்லது எம்முடன் 24X7 ம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உதவிக்கு செல்ல