අපගේ අගය එකතු කළ සේවා ඇමතුම් කළමණාකරණයේ සිට ඔබේ ෆේස්බුක් ස්ටේටස් යාවත්කාලීන කිරීම දක්වා අමතර විශේෂාංග පිරිනමයි.

Self Care App

Power to manage all your Dialog connections and services through one application

View More

RingIN Tones Mobile

Personalize your existing connecting tone to greet callers with your favorite audio track with our RingIN Tones service.

View More