සමහර අය නිතරම Text හෝ Internet Browse කරන විට තවත් සමහර අය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ පැය 24ම කතා කරන්න. ඒ නිසාමයි ඔබට කැමති ආකාරයකට ඔබේම පසුගෙවුම් සැලසුම නිර්මාණය කරගැනීමට හැකියාව ලබාදෙන MyPlan අපි හඳුන්වා දෙන්නේ.

පියවර 3කින් MyPlan නිර්මාණය කරගන්න

දැනට පසුගෙවුම් පැකේජ භාවිතා කරන්නේ නම්

දැනට භාවිත කරන පසුගෙවුම් සැලසුම MyPlan බවට මාරු කරගන්න
 • 1
  ඔබගේ දුරකථන අංකය තෝරා ගැනීමට MyAccount ගිණුමට පිවිසෙන්න
 • 2
  ඔබේ MyPlan එක නිර්මාණය කරගන්න
 • 3
  තහවුරු කරන්න

MyPlan මගින් හිමි වන ප්‍රතිලාභ

 • රු.300/- සිට ආරම්භ වන මාසික ගාස්තු පැකේජ අතරින් ඔබ කැමති පැකේජයක් සහ ඔබට කැමති පරිදි ප්‍රතිලාභ තෝරාගැනීමේ හැකියාව!පහත ප්‍රතිලාභ සම්මිශ්‍ර වන පිරිදි ඔබේ පැකේජය නිර්මාණය කරගන්න. Dialog ජාලය අතර කතා කාලය, වෙනත් ජාල වෙත කතා කාලය, Dialog ජාලය අතර SMS, වෙනත් ජාල වෙත SMS සහ ‍ඩේටා.
 • ඔබට කැමති වෙලාවක ඔබේ සැලසුම ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කරගන්න. එය වෙනස් කිරීමේ ඉල්ලීම් සැණෙකින් ක්‍රියාත්මක වන අතර අදාළ ගාස්තු ඊළඟ බිල්පත් චක්‍රයට එකතු වේ.
 • ඔබ My Plan පැකේජය තෝරාගැනීමේදී දැනට භාවිත කරන අංකයම ඉදිරියටත් භාවිත කළ හැකි අතර වෙනස් වන්නේ පැකේජය පමණි.
 • අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබේ පැකේජය නිර්මාණය කරගත හැකි අතර ඔබේ සම්බන්ධතාවය නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක.

Charges / Tariff details

පැකේජ ගාස්තු Rs. 300 Rs. 600 Rs. 1200
ඔබ තෝරාගත් පැකේජවල මාසික
ගාස්තුවට ඇතුලත්වන ගාස්තු
D2D (Voice)
(විනාඩියකට රු.)
1.50 1.50 1.50
D2ND (Voice)
(විනාඩියකට රු.)
1.50 1.50 1.50
D2D SMS
(SMS 1කට රු.)
0.20 0.20 0.20
D2ND SMS
(SMS 1කට රු.)
0.20 0.20 0.20
Data
(MB 1කට රු.)
0.10 0.10 0.10
ඔබ සකසාගත්
(Voice/SMS/Data )
ප්‍රමාණ ඉක්මවූ පසු අදාළවන ගාස්තු
D2D (Voice)
(විනාඩියකට රු.)
1.50 1.50 1.50
D2ND (Voice)
(විනාඩියකට රු.)
1.50 1.50 1.50
D2D SMS
(SMS 1කට රු.)
0.20 0.20 0.20
D2ND SMS
(SMS 1කට රු.)
0.20 0.20 0.20
Data
(MB 1කට රු.)
0.30 0.30 0.20
IDD ඇමතුම් සඳහා ඇති වාසි
(සම්මත Per second IDD ගාස්තුව)
N/A 10% 20%

ඉහත සියලුම ගාස්තු සඳහා අදාල රජයේ බදු ඇතුලත් නොවේ

FAQ

සටහන

 • ඔබ පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයෙක් නම්, එම දුරකථන අංකයම තබාගනිමින් ඔබේ සම්බන්ධතාවය පසුගෙවුම් පැකේජයක් බවට මාරු කරගෙන ඔබේ MyPlan එක නිර්මාණය කරගත හැකිය
 • ඔබට ඕනෑම Dialog පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයක් වෙත ගොස්, MyPlan නිර්මාණය කරගැනීම සඳහා පාරිභෝගික සේවා නියෝජිතයෙකුගේ සහාය ලබාගත හැකිය

TRC Reference No :  TRC/D/Promo/16-06