ඔබේ subscription එක සඳහා online මගින් ගෙවන්න.

1

  • සම්බන්ධතාවයේ වර්ගය
    Mobile / Account No.
    Amount (Rs)

    Connection

    Amount (Rs)

මොබයිල් අංකය / ගිණුම් අංකය

සියලුම බිල්පත් එකවර ගෙවන්න LOGIN වෙන්න

2 තහවුරු කිරීම සහ ගෙවීම