ලයිට් (Lite) පැකේජය

වාරිකය
රු. 6.00
නාලිකා
41
අධ්‍යාපනික
3
ළමුන්ට
1
දේශීය
22
සංගීත
2
ප්‍රවෘත්ති
5
ආගමික
6
ක්‍රීඩා
1
විනෝදාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
1
විනෝදාස්වාදය - හින්දි
1

Value (වැලියු) පැකේජය

වාරිකය
රු. 9.00
නාලිකා
48
අධ්‍යාපනික
3
විනොධ්‍යාපනික
1
ළමුන්ට
2
දේශීය
22
චිත්‍රපට
1
සංගීත
2
ප්‍රවෘත්ති
5
ආගමික
6
ක්‍රීඩා
2
විනෝදාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
1
විනෝදාස්වාදය - හින්දි
2
විනෝදාස්වාදය - දෙමළ
1

Power Play පැකේජය

වාරිකය
රු. 12.00
නාලිකා
46
අධ්‍යාපනික
3
ළමුන්ට
2
දේශීය
20
චිත්‍රපට
2
සංගීත
2
ප්‍රවෘත්ති
5
ආගමික
6
ක්‍රීඩා
1
විනෝදාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
2
විනෝදාස්වාදය - හින්දි
1
විනෝදාස්වාදය - දෙමළ
1

Per Day TV Arambam පැකේජය

වාරිකය
රු. 18.00
නාලිකා
54
අධ්‍යාපනික
3
ළමුන්ට
2
දේශීය
21
සංගීත
3
ප්‍රවෘත්ති
5
ආගමික
6
ක්‍රීඩා
1
විනෝදාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
2
විනෝදාස්වාදය - හින්දි
6
විනෝදාස්වාදය - දෙමළ
6

චැනල් පැක් සක්‍රීය කිරීම.

ඩයලොග් ටීවී වෙතින් දැන් ඔබට සිනමා, ක්‍රීඩා, විනෝදාස්වාදය, අධ්‍යාපනික රසාස්වාදය ඇතුලු තවත් බොහෝ කාණ්ඩ අතුරින් තම කැමැත්ත පරිදි නාලිකා තොරා ගැනීමට හැකි වේ.

වැඩිදුර බලන්න

Dialog Television

Dialog Television Connection Details

වැඩිදුර බලන්න