බජට් (Budget) පැකේජය

වාරිකය
රු. 3.00
නාලිකා
37
අධ්‍යාපනික
2
දේශීය
20
සංගීත
2
ප්‍රවෘත්ති
4
ආගමික
6
ක්‍රීඩා
1
විනෝදාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
2

ලයිට් (Lite) පැකේජය

වාරිකය
රු. 6.00
නාලිකා
41
අධ්‍යාපනික
3
දේශීය
20
සංගීත
2
ප්‍රවෘත්ති
5
ආගමික
6
ක්‍රීඩා
1
විනෝදාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
2
විනෝදාස්වාදය - හින්දි
1

Value (වැලියු) පැකේජය

වාරිකය
රු. 9.00
නාලිකා
48
අධ්‍යාපනික
3
විනොධ්‍යාපනික
1
ළමුන්ට
1
දේශීය
20
චිත්‍රපට
1
සංගීත
2
ප්‍රවෘත්ති
5
ආගමික
6
ක්‍රීඩා
2
විනෝදාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
2
විනෝදාස්වාදය - හින්දි
2
විනෝදාස්වාදය - දෙමළ
2

Power Play පැකේජය

වාරිකය
රු. 12.00
නාලිකා
46
අධ්‍යාපනික
3
ළමුන්ට
2
දේශීය
19
චිත්‍රපට
2
සංගීත
2
ප්‍රවෘත්ති
5
ආගමික
6
ක්‍රීඩා
1
විනෝදාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
2
විනෝදාස්වාදය - හින්දි
1
විනෝදාස්වාදය - දෙමළ
2

Per Day TV Arambam පැකේජය

වාරිකය
රු. 18.00
නාලිකා
54
අධ්‍යාපනික
3
ළමුන්ට
1
දේශීය
19
සංගීත
3
ප්‍රවෘත්ති
5
ආගමික
6
ක්‍රීඩා
1
විනෝදාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි
2
විනෝදාස්වාදය - හින්දි
6
විනෝදාස්වාදය - දෙමළ
7

චැනල් පැක් සක්‍රීය කිරීම.

ඩයලොග් ටීවී වෙතින් දැන් ඔබට සිනමා, ක්‍රීඩා, විනෝදාස්වාදය, අධ්‍යාපනික රසාස්වාදය ඇතුලු තවත් බොහෝ කාණ්ඩ අතුරින් තම කැමැත්ත පරිදි නාලිකා තොරා ගැනීමට හැකි වේ.

වැඩිදුර බලන්න