ඕනෑම ස්ථානයක සිට හෝ ඔබේ වාහනයේ ගමන් මඟ නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඕනෑම ජාලයක් හරහා ඉඩකඩ සලසා දෙන ක්‍රමවේදයක් iLocate ලෙස හැඳින්වේ. විධායක නිලධාරියෙකුටත් හෝ සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෙකුටත් දැරිය හැකි මිලක් වන රුපියල් 7,950/- කටමෙම සේවාව ලබා දේ.

iLocate භාවිතා කරමින් ඔබේ android ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් හෝ පරිගණකය හරහා වාහනයේ ගමන් මාර්ගය ගැන සොයා බැලීමට ඔබට පුළුවන. ඔබට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නොමැති නම්, වාහනවල ගමන් මඟ, එක් එක් වාහන ධාවනය කර ඇති මාර්ග විස්තරය ආදිය දැන ගැනීම සදහා කල යුතු වන්නේ කෙටි පණිවුඩයක් යැවිම පමණි.

මේ සඳහා ඔබ කළ යුතු වන්නේ iLocate Pro (GPS) උපකරණය ඔබේ වාහනයේ සවිකර ගනිමින් ඔබේ ජංගම දුරකථනය හරහා iLocate සේවාව සක්‍රිය කර ගැනීමයි.

Product Features (අංග ලක්ෂණ)

* කෙටි පණිවුඩ මගින් වාහනය තිබෙන ස්ථානය සොයා ගත හැකිවීම Yes
App මගින් සිතියමෙහි වාහනය තිබෙන ස්ථානය සොයා ගත හැකිවීම Yes
*කෙටි පණිවුඩ මගින් වාහනයේ විස්තරය දින වකවානු සහිතව දැන ගත හැකිවීම Yes
සිතියමක් උපයෝගී කර ගනිමින් වාහනය දිනපතා ධාවනය වන මාර්ග පිළිබඳ නැරඹිය හැකි වීම Yes
දෛනික විස්තරය දින 30ක් දක්වා දැන ගත හැකිවීම Yes

*SMS විමසුම් හරහා ලබාදෙන ස්ථාන වල නම්, සිතියම මඟින් පෙන්වා දෙන ලද ස්ථාන පිළිබඳ විස්තරයම වේ

අතිරේක තොරතුරු

සැලකිය යුතුයි.

ඔබට අවශ්‍ය ඔබේ වාහනය ධාවනය වන්නේ කුමන ප්‍රදේශ වලද යන්න (දළ ස්ථානය) පමණක් දැනගැනීමට නම්, රුපියල් 4,999/- ක් වැනි අඩු මුදලකට iLocate හරහා එම කාර්ය කරගත හැකිය.

වැඩි විස්තර සඳහා අපගේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංක 0770188288 අමතන්න

නිර්දේශිත VAS FAQ

Device + installation is Rs 7,950/-

  Non App users App users Charges beyond free SMS/USSD queries
මාසික වාරිකය නොමිලේ ලැබෙන විමසිම්s මාසික වාරිකය නොමිලේ ලැබෙන විමසිම්s  
iLocate Pro 250/- SMS 75 ක් මගින් සිදු කරන විමසිම්
(පළමු මාස 03 තුළ අසීමිත විමසිම්)
320/- smart phone app.මගින් අසිමිත විමසිම් Zero නොමිලේ ලැබෙන SMS විමසිම් බිංදුවයි රු. 1.50/= per query
 • අවුරුද්දක වගකීම
 • ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුතු ව GPS තාක්ෂණය මගින් ගමන් ම විස්තරය.
 • බදු අදාල වේ වෙනත් ජාලවලින් ලැබෙන sms සදහා අ අමතර ගාස්තු අය කෙරේ.
 • දත්ත සදහා ගාසතු අදාල වේ
 • sms විමසිම් වලදී ලබා දෙන ස්ථානවල නම් සිතියම මගින් ලබා දෙන විස්තරයේ ද ඇතුළත් වේ

බදු අදාලයි

1.Android ජංගම දුරකථනය උපයෝගී කර ගැනීම

සියළුම වාහන තිබෙන ස්ථානය ඒ අවස්ථාවේදීම දර්ශනය කර ගැනීම

එක් එක් වාහනවල මාර්ග විස්තර දැන ගත හැකි වීම

2.  කෙටි පණිවුඩ SMS හරහා iLocate

 • ඩයලොග් භාවිතා කරන්නන් හට දුරකථන අංක 600ට SMS එකක් යැවීම මඟින් වාහනය තිබෙන ස්ථානය ගැන විමසීමක් කළ හැකිය.
 • ඩයලොග් භාවිතා නොකරන්නන් හට වාහනය තිබෙන ස්ථානය ගැන විමසීමක් කළ හැක්කේ 0114600000 යන අංකයට SMS එකක් යැවීම මගින් ය. .

ඔබේ වාහනය පිළිබඳ කඩිනමින් සොයා බැලීම සඳහා කෙටි නමක් භාවිතා කළ හැකිය. උපකරණයේ අංකය ලබා දීම කෙටි නමක් භාවිතා කිරීම සරල මෙන්ම පහසු වේ.
මග පෙන්විමේ අංකය 7695234567 දරන මග පෙන්වන්නනාට කෙට නමක් ලබා දිමට "name 7695234567 van" යන්න ටයිප් කර 600 ට SMS කරන්න.

ඔබේ වාහනය සොයා ගැනීම සඳහා පහසු ක්‍රම තුනක්

 • Index යන්න 600 ට SMS කරන්න. (හෝ දිගු අංක 0114600000)
  උදා : #1 වාහනයේ දැනට තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා "1" අංක 600 ට SMS කරන්න.
 • Tracker number 600 ට SMS කරන්න. (හෝ දිගු අංක 0114600000)
  උදා : "769523456"යෙදූ කෙට පණිවුඩය 600 ට SMS කරන්න. එවිට වාහනය දැනට තිබෙන ස්ථානයසහ මග පෙනවන්නාගේ අංකය සොයා ගත හැකිය.
 • කෙටි නම අංක 600ට SMS කරන්න. ( හෝ දිගු අංක 0114600000)
  උදා : වාහනය දැනට තිබෙන ස්ථානය ලබා ගැනීමටඑයට ලබා දි ඇති කෙටි නාමය සමග "van" යොදා SMS කරන්න.

#1 වාහනය දැනට තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා, උපකරණ අංකය769523456 සමඟ 1 සදහන් කර 600ට SMS කරන්න.

ඔබේ වාහනයේ ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමට පහසු ක්‍රම තුනක්

 • “Index date(1-31) time” යන්න 600 ට හෝ දිගු අංක 0114600000 ට SMS කරන්න
  2014.05.02 වෙනි දින 14.35 ආසන්නම පැයට වාහනය තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා අංක “1 5 1435” ට SMS කරන්න.
 • “Tracker-number date(1-31) time” යන්න 600 ට හෝ දිගු අංක 0114600000 ට SMS කරන්න.
  2014.05.02 වෙනි දින 14.35 ආසන්නම පැයට වාහනය තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා අංක “769523456 5 1435” ට SMS කරන්න.
 • “Short-Name date(1-31) time” 600 ට හෝ දිගු අංක 0114600000 SMS කරන්න
  2014.05.02 වෙනි දින 14.35 ආසන්නම පැයට වාහනය තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා අංක “van 5 1435” SMS කරන්න.

ඉල්ලා සිටින දිනය, දැනට තිබෙන දිනය ඉක්මවා යන්නේ නම්, දිනය පසුගිය මාසයෙන් ලබා ගනු ඇත. උදාහරණයක් වශයෙන් දිනය 2014.01.20 නම්, “van 23 1435” SMS කළ පසු ලැබෙන්නේ 2014.02.23 දින 14.35 ආසන්නම පැයට වාහනය තිබෙන ස්ථානය වේ.

මාසයේ 5 වෙනි දිනයේදී, 14.35 ආසන්න පැයට #1 වාහනය තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා, tracker number 769523456 සමඟ “1 5 1435”, 600 ට SMS කරන්න.

සවි කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි වල පිටපත් අවශ්‍ය වේ.

වාහනයට සම්බන්ධ ලියකියවිලි

 • වාහනය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ පිටපත
 • ආදායම් බලපත්‍රයේ පිටපත

පෞද්ගලික වාහනයක් නම්

 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපත

සමාගමක් සතු වාහනයක් නම්

 • සමාගම සංස්ථාපනය කිරීමේ සහතිකයේ පිටපත (ආකෘති පත්‍ර අංක 4)
 • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ/ ලේකම්වරයාගේ විස්තරවල ඇතුලත් පිටපත් (ආකෘති පත්‍ර අංක 20)
 • සමාගම ලියාපදිංචි කළ කාර්යාලය පිළිබද ලියවිල්ලේ පිටපත (ආකෘති පත්‍ර අංක 13) (Form 13)

තනි අයිතියක්/ හවුල් කාරිත්වයක් නම්

 • ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ පිටපත
 • තනි අයිතිය/ හවුල්කාරිත්වය දරන්නාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි පිටපතක්
 • සෑම වාහනයක් සඳහාම ඉහත සඳහන් ලියකියවිලි වෙන් වෙන් වශයෙන් අවශ්‍ය වේ.
 • බලයලත් අත්සන්කරු වන Sun Lanka සමාගම විසින් අයදුම් පත්‍ර පුරවා අත්සන් තබනු ලැබේ
 • පාරිභෝගිකයා ලියාපදිංචි අයදුම්කරු, නොවන්නේ නම් ඔහු/ ඇය විසින් භාර ගැනීමේ ලියවිල්ලකට අත්සන් තැබිය යුතුයි.

මරදාන
නො. 197, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10.
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0773436677 OR 0771070760

පාර්ක් රෝඩ්
නො. 340, පාර්ක් රෝඩ්, කොළඹ 5.
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0773960444 OR 0777 354258

නාරාහේන්පිට
නො. 36/651, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 5.
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0777553583 හෝ 0777552996

කඳාන
නො. 233, මීගමු පාර, කඳාන.
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0773064444

කුරුණෑගල
නො. 243, මීගමු පාර, කුරුණෑගල
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0773960337

මහනුවර
නො. 260, පොල්ගහමුල හන්දිය, කොළඹ පාර, පේරාදෙණිය, මහනුවර - ක්ෂණික ඇමතුම් - 0772277733

ගාල්ල
නො. 38, දන්ගෙදර පාර, ගාල්ල.
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0772920620