ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙකුගේ වැදගත් කියමනක් දිනපතා ඔබේ ජංගම දුරකථනයට. උදාහරණයක් ලෙස: "Nothing is permanent in this wicked world – not even our troubles." – Charlie Chaplin

අතිරේක තොරතුරු

මිල ගණන්

පණිවිඩයට රු. 2.00 බැගින්
සැලකිය යුතුයි.

අදාල බදු එකතු කෙරේ

නිර්දේශිත VAS FAQ

ක්‍රියාත්මක කිරීම: QUOTE ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

ක්‍රියා විරහිත කිරීම: OFF QUOTE ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න