සිග්රිඩ් ද සිල්වා ගෙන් දෛනික ආහාර පාලන හා ජීවන වර්යා උපදෙස්.

අතිරේක තොරතුරු

මිල ගණන්

පණිවිඩයට රු. 2.00 බැගින්
සැලකිය යුතුයි.

අදාල බදු එකතු කෙරේ

නිර්දේශිත VAS FAQ

ක්‍රියාත්මක කිරීම: SHAPE ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

ක්‍රියා විරහිත කිරීම: OFF SHAPE ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න