சிக்ரிட் எஸ் டி சில்வா அவர்கள் அளிக்கும் நாளாந்த உணவுக்கட்டுப்பாடு மற்றும் வாழ்க்கை முறை அறிவுரைக் குறிப்புகள். SHAPE என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

மேலதிக விபரங்கள்

கட்டண முறைமை

மெசேஜ் ஒன்றுக்கு ரூ. 2.00
குறிப்புகள்

பொருத்தமான வரிகள் சேர்க்கப்படும்

VAS (பெறுமதி சேர் சேவைகள்) பரிந்துறைக்கப்பட்ட கேள்வி பதில்கள்

 செயற்படுத்த : SHAPEஎன டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய : OFF SHAPE என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்