ඔබ චිත්‍රපටි රසිකයෙක්ද? Movie Promotions සේවාවට සම්බන්ධ වී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය සිනමාහල්වල අළුත් චිත්‍රපටයක් තිරගත වන සෑම අවස්ථාවකම හෝ වෙනත් ඕනෑම සිනමාව ආශ්‍රිත අවස්ථාවක දී කෙටි පණිවිඩයකින් ඒ පළිබඳව දැනුවත් වන්න.

අතිරේක තොරතුරු

මිල ගණන්

පණිවිඩයකට රු. 1.00 බැගින්
සැලකිය යුතුයි.

අදාල බදු එකතු කෙරේ

නිර්දේශිත VAS FAQ

ක්‍රියාත්මක කිරීම:MOVIE ටයිප් කර 678ට එස්.එම්.එස්. කරන්න.

ක්‍රියා විරහිත කිරීම: ටයිප් කර 678ට එස්.එම්.එස්. කරන්න.