ඔබට ගැලපෙන පරිදි සකස් කරන ලද හඳහනක් දිනපතා ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ගෙන්වා ගන්න.

අතිරේක තොරතුරු

මිල ගණන්

SMS : රු. 2.50 + දිනකට බදු
සැලකිය යුතුයි.

*කොන්දේසි සහිතයි

අදාල බදු එකතු කෙරේ

නිර්දේශිත VAS FAQ

USSD: මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට #678# ඩයල් කර අදාල උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.