தினம்தோறும் காலையில் தனிப்பட்ட விதத்தில் SMS வழியாக உங்கள் ஜோதிட பலன்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

மேலதிக விபரங்கள்

கட்டண முறைமை

SMS : Rs. 2.50 + tax per day
குறிப்புகள்

*நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது

பொருத்தமான வரிகள் சேர்க்கப்படும்

VAS (பெறுமதி சேர் சேவைகள்) பரிந்துறைக்கப்பட்ட கேள்வி பதில்கள்

USSD : #678# இற்கு அழைத்து வழிமுறைகளை பின்பற்றி இந்த சேவையுடன் பதிவுசெய்யுங்கள்