විශේෂ කරුණු

  • IDD පැකේජයට මාරු වීමට IDDMIN ලෙස ටයිප් කර 678 වෙත SMS කරන්න නැතහොත් #678# ඩයල් කර ලැබෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

සැලසුම් පිළිබඳ තොරතුරැ

සැලකිය යුතුයි.

  • පළමු IDD පැකේජ වෙනස්කිරීම සඳහා කිසිදු අය කිරීමක් නොකෙරේ. ඉන්පසු සෑම වෙනස්කිරීමක් සඳහාම රු. 10ක + (බදු ඇතුලත්ව) ගාස්තුවක් අය කෙරේ.
  • පෙර ගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් සේවා දායකයින්ට Per Minute සහ Per Second පැකේජ වෙනස්කිරීම් සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ. (Excluding Corporates)

Per Second පැකේජය

IDD per second package offers you per second billing and affordable rates.

View More