රීලෝඩ් හා ස්ටාර් පොයින්ට්ස් යනාදී තුන්වන පාර්ශව සමග කෙරෙන ගනුදෙනුවලදී ඔබේ දුරකථන අංකයේ රහස්‍යභාවය සහතික කිරීමට Secret Code සේවාව යොදා ගත හැක. උදාහරණයක් ලෙස 0777 232322 අංකයට පද්ධතිය විසින් අංක දහයකින් සමන්විත 1234 548548 යන රහස් අංකය ලබා දේ.

අතිරේක තොරතුරු

මිල ගණන්

සියළු පසුගෙවුම් හා පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයන් සඳහා මෙම සේවාව නොමිලේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ
සැලකිය යුතුයි.

එස්.එම්.එස්. හා #132# හා 132 අංක සමග කෙරෙන සියළු ක්‍රියාකාරකම් නොමිලේ. මෙම සේවාව සඳහා මාසික ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ.

  • පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයන් හට ස්ටාර් පොයින්ට්ස් හා රීලෝඩ් සඳහා සීක්‍රට් කෝඩ් සේවාව භාවිතා කර හැක.
  • පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට මෙම සේවාව භාවිතා කර හැක්කේ ස්ටාර් පොයින්ට් ගනුදෙනු සඳහා පමණි.
  • එක් දුරකථන අංකයකට ඇත්තේ එක සීක්‍රට් කෝඩ් අංකයක් පමණි. එස්.එම්.එස්. නියෝගය යොදාගෙන මෙම අංකය ලබා ගත හැක.

නිර්දේශිත VAS FAQ

එස්.එම්.එස්.: CODE ටයිප් කර 678ට යවන්න.

USSD: #107# ටයිප් කර යවන්න.